Dyrektor Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy informuje, że w związku z tym, iż SPWDiWWRD działa na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 5 listopada 2020 r. do odwołania będzie realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.
Podstawa prawna: § 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1917) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w którym dodano § 11a do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845).
W praktyce rodzice mogą kontaktować się z Placówką drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą facebooka. Wszelkie potrzebne dane są podane na stronie w zakładce „kontakt”.

Z powodu pandemii COVID-19 zmieniają się procedury przyjęć dzieci na zajęcia. Informacja dla rodziców po kliknięciu …

 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednostką pomocy społecznej oferującą zajęcia terapeutyczne oraz rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wadami genetycznymi. Obejmuje opieką dzieci z terenu powiatu dębickiego od momentu narodzin do 16 r.ż.; pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym oraz legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności z wyjątkiem dzieci z orzeczonym autyzmem.

Placówka oferuje zajęcia z zakresu:

  • Terapii ruchowej, w tym korekcji wad postawy, skrzywień kręgosłupa oraz specjalistycznej terapii dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,

  • Terapii usprawniającej medotą NDT- Bobath, przeznaczonej dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym,

  • Terapii metodą integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

  • Kiniesiotapingu,

  • Zajęć psychologicznych,

  • Zajęć pedagogicznych, rewalidacyjnych,

  • Terapii logopedycznej,

  • Zajęć grupowych- prowadzonych m.in. arteterapia, W. Sherborne oraz masażu Shantala.

Zajęcia odbywające się w Placówce są nieodpłatne, dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

Masz pytania – dzwoń: sekretariat tel. 14 680 31 73