Zajęcia z pedagogiem

Celem prowadzonych zajęć pedagogicznych jest wspieranie rozwoju dziecka, rozwijanie zainteresowań oraz umożliwienie osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju realizujemy poprzez:

 • wzbogacanie i wyrównywanie braków wiedzy o otaczającym świecie,
 • usprawnianie funkcji poznawczych, pamięci, myślenia logicznego, wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
 • wzmacnianie wiary we własne siły, możliwości, podnoszenie samooceny.

Organizowana praca terapeutyczna skierowana jest także do dzieci ryzyka dysleksji lub mających trudności w nauce czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz kompensacji zaburzeń.

Przygotowujemy niepełnosprawne dzieci do nauki czytania i pisanie poprzez ćwiczenie funkcji zaangażowanych w te czynności, a więc:

 • usprawnianie motoryki rąk i grafomotoryki,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • usprawnianie analizatora wzrokowego i słuchowego,
 • wyrobienie umiejętności koncentracji uwagi oraz rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości.

Zajęcia pedagogiczne odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, trwają od 30 do 60 minut. Uczestnikami zajęć jest zwykle jedno lub dwoje dzieci.

Zajęcia w Placówce prowadzą: mgr Małgorzata Toczyńska- Ożóg, mgr Aneta Sobolak.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem mają na celu:

 • określenie aktualnych i potencjalnych możliwości rozwojowych dziecka,
 • diagnozowanie występujących u dziecka zaburzeń rozwojowych,
 • poradnictwo w zakresie doboru odpowiednich dla wieku i możliwości dziecka zajęć terapeutycznych,
 • umożliwianie osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego, poprzez wyrównywanie braków oraz dalszą stymulację rozwoju,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami wywołanymi niepełnosprawnością,
 • wyzwalanie potencjalnych możliwości oraz zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie jego mocnych stron
 • wzmacnianie wiary we własne siły i podnoszenie samooceny,
 • eliminowanie zachowań niepożądanych,
 • pomoc w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
 • pomoc w pokonywaniu trudności wychowawczych.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Tematyka i zakres zajęć ustalane są po wstępnej diagnozie możliwości oraz trudności dziecka; metody i formy pracy dobierane są indywidualnie. Na pierwsze spotkanie z psychologiem warto przynieść posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie (jeżeli dziecko było już pod opieką innej placówki lub specjalisty). Warto przypomnieć sobie także , jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (przebieg ciąży, ew. komplikacje porodowe, kiedy dziecko siedziało, chodziło, wypowiadało pierwsze słowa, kiedy rodziców zaczęło niepokoić coś w jego rozwoju). Jeżeli sytuacja rodzinna jest skomplikowana lub trudności dotyczą spraw dla dziecka wstydliwych lub budzących przykre emocje, na pierwszą wizytę najlepiej jest przyjść bez malucha.

W Placówce zajęcia i konsultacje psychologiczne prowadzą dr Renata Smoleń oraz mgr Karolina Świerk- Kędzior.

Terapia mowy

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – m.in. opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy, wadami wymowy, niepełnosprawnością intelektualną, głuchotą, niedosłuchem, jąkaniem, dziecięcym porażeniem mózgowym, zaburzeniami genetycznymi i neurologicznymi.

Zajęcia mają na celu:

 • pracę nad wykształceniem mowy i wyrównywaniem jej opóźnień,
 • usprawnianie narządów mowy i głosu,
 • korektę wad wymowy,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji: ssania, gryzienia, żucia, połykania i przygotowanie narządów mowy do podjęcia prawidłowej aktywności artykulacyjnej,
 • usuwanie lub osłabienie zaburzeń mowy,
 • kształtowanie, w zależności od możliwości dziecka, sposobów porozumiewania się, m.in. nauka komunikacji alternatywnej w sytuacji braku mowy artykułowanej.

W pracy terapeutycznej stosuje się ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka oraz kształtujące jego aktywność słowną – leksykalne, składniowe, artykulacyjne, słuchowe, głosowe i oddechowe. Rodzice są aktywnie włączani w proces terapeutyczny poprzez udzielanie im instruktażu, wskazówek do pracy w domu oraz informacji na temat postępów dziecka. Zakres ćwiczeń opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka na podstawie wielopoziomowej diagnozy i odpowiedniego programu terapii.

W Placówce zajęcia logopedyczne prowadzi neurologopeda mgr Aleksandra Harla.

Aktualna ocena rozwoju dziecka w zależności od posiadanej dysfunkcji (konsultacje lekarskie).

Zapisy dzieci na poszczególne zajęcia w Placówce odbywają się za pośrednictwem konsultacji lekarskich, na których zespół specjalistów ocenia aktualne potrzeby dziecka. Ocena rozwoju dziecka dokonywana jest przez zespół specjalistów:

 • lekarza pediatrę, specjalistę w zakresie rehabilitacji
 • rehabilitantów
 • psychologa.

W miarę potrzeb uczestniczyć w zespole może także pedagog, logopeda lub inny specjalista z Placówki.

Zapisy na konsultacje przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w sekretariacie. Przy pierwszej wizycie w Placówce rodzic zobowiązany jest dostarczyć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty wystawione do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warto zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka (szczególnie w wypadku młodszych dzieci) oraz posiadaną już dokumentację medyczną, psychologiczną itp. (jeżeli dziecko taką posiada; dotyczy to szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami). Podczas konsultacji rodzicowi przekazywana jest decyzja co do proponowanych form pomocy dziecku. Również dzieci uczęszczające do Placówki regularnie powinny uczestniczyć w konsultacjach lekarskich, na których odbywa się aktualna ocena rozwoju dziecka.

Wskazania do zapisania się na konsultacje:

 • objęcie dziecka pomocą specjalistów na terenie Placówki,
 • okresowa kontrola postępów dziecka, na prośbę rehabilitanta lub rodzica,
 • zabiegi, operacje, leczenie szpitalne; konieczność zaopatrzenia w nowy sprzęt ortopedyczny,
 • pogorszenie się stanu zdrowia dziecka,
 • chęć zapisania się na dodatkowe zajęcia terapeutyczne w Placówce,
 • długa nieobecność na zajęciach w Placówce.

Jeżeli dziecko uczęszcza już do Placówki, nie jest konieczne skierowanie od lekarza. Spotkania zespołu odbywają się raz w tygodniu, w środy od godziny 8:00 do 10:00 w sali 515.

Zajęcia Ruchu Rozwijającego.

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system ruchowych aktywności, zbudowany w odparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Jest on przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego, lecz możliwości jego stosowania są znacznie szersze. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego. Szczególny nacisk kładzie się na wyrównywanie rozwoju sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także na budowanie i umacnianie zaufania do siebie i innych, oraz kreatywne wyrażanie siebie. W trakcie zajęć dzieci, podobnie jak podczas spontanicznej zabawy, poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu nie obawiają się odkrywać nowych możliwości swojego ciała oraz nawiązywać relacji z innymi osobami.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj grupowo i mają formę pracy w parach. Z reguły dzieci pracują z rodzicami, możliwe jest także prowadzenie zajęć dla grupy, w której same dzieci są dla siebie partnerami. Na zajęciach obowiązuje wygodny, nie krępujący ruchów strój (zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka).

Zajęcia muzykoterapii z elementami rytmiki

Muzykoterapią mogą być objęte zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne, przy czym w przypadku tych drugich, nacisk kładzie się na realizację dodatkowych celów, zgodnych z potrzebami danego dziecka.  Muzykoterapię z powodzeniem stosują specjaliści i pedagodzy w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, z różnego typu zaburzeniami słuchu, wzroku, niepełnosprawnymi umysłowo, a także u dzieci z zaburzeniami zachowania czy ADHD, których w naszych przedszkolach i szkołach jest coraz więcej. Zajęcia muzykoterapeutyczne pomagają bowiem zarówno w wyciszeniu dziecka nadmiernie agresywnego, jak i w aktywizacji dziecka niepewnego siebie, nieśmiałego, bojaźliwego. Dzięki temu można wyeliminować zachowania stwarzające problemy w grupie rówieśników.

Muzykoterapia pozwala na wczesne wykrywanie nieprawidłowości z zakresu percepcji słuchowej lub wzrokowej, motoryki i orientacji wzrokowo-słuchowej oraz ich eliminowanie dzięki zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń. Zajęcia muzykoterapeutyczne są bardzo pomocne w nauce koncentracji uwagi, umiejętności podporządkowania się określonym zasadom
i czekania na swoją kolej. Terapia muzyczna stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i leczeniu jego dysfunkcji. Rozwija pamięć i spostrzegawczość. Zaleca się ją dzieciom mającym trudności z lateralizacją  i orientacją przestrzenną.

Głównym celem działań muzykoterapeutycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
i młodszym szkolnym jest:

 • usprawnianie motoryczne,
 • stymulacja efektywności pracy umysłowej, poznawczej, rozwoju zmysłów, koncentracji uwagi i pamięci bezpośredniej,
 • działanie pobudzające rozwój poczucia estetyki,
 • rozwój twórczy i emocjonalny, który dzięki łączeniu muzyki, plastyki i poezji, pozwala w pełni wykorzystać potencjał małego człowieka,
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby dzieci, jaką jest zabawa; zachęcanie do aktywnego muzykowania, śpiewu, gry na instrumentach,
 • umożliwianie swobodnego wyrażania siebie, własnej ekspresji werbalnej, ruchowej, wokalnej i uczuciowej,
 • rozładowanie napięć emocjonalnych,
 • zwiększanie wiary we własne możliwości i poprawa samooceny,
 • odblokowywanie uczuć i ujawnianie emocji czy napięć,
 • rozładowanie i odreagowanie różnorodnych negatywnych emocji oraz rozwijanie emocji pozytywnych,
 • uspokojenie, rozluźnienie, stan relaksu lub pobudzenia,
 • pomoc w pozbywaniu się stresu,
 • wyciszanie agresji,
 • nauka komunikacji interpersonalnej.

W Placówce zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzi mgr Renata Żabicka oraz mgr Małgorzata Toczyńska- Ożóg.

Arteterapia to terapia przez sztukę. Rzeźba, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Ale arteterapia pomaga nie tylko w przypadku chorej duszy – nieoceniona bywa również w leczeniu chorób fizycznych. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku: mogą z niej korzystać dzieci. W arteterapii nie trzeba mieć żadnych uzdolnień w kierunku określonej dziedziny sztuki, to nie ma znaczenia. Działanie terapeutyczne ma sam proces twórczy.
Tego typu zajęcia w Placówce prowadzi: mgr Renata Żabicka

Masaż Shantala

Masaż Shantala nie jest masażem rehabilitacyjnym i może go wykonywać każdy rodzic – to prosta sztuka, która wpływa korzystnie na rozwój dziecka.

Regularne masowanie ma pozytywny wpływ na dziecko, jak również na matkę czy inną osobę wykonującą masaż. Ten rodzaj masażu każdy może wykonywać z łatwością, jego technika wykonywania jest stosunkowo prosta do nauczenia.

Ten codzienny rytuał nie tylko wycisza dziecko i sprawia, że lepiej ono zasypia, spokojniej śpi, to również doskonały sposób na pogłębianie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Masaż wpływa na tkankę skórną i oporność dziecka, ułatwia także oddychanie skórne, poprawia krążenie krwi, poprawia również pracę gruczołów łojowych i potowych. Dzięki masowaniu dzieci lepiej poznają swoje ciało, kształtuje się również świadomość ciała, ponad to dzieci zaczynają rozumieć czym jest dotyk dobry od tego „niewłaściwego”.

W trakcie masowania poprawiamy perystaltykę jelit, masaż Shantala jest więc doskonały dla dzieci z częstymi kolkami, udrażnia również nosek, dotlenia tkankę mięśniową, uspokaja i wycisza.

Regularne masowanie dziecka codziennie albo co najmniej 3-4 razy w tygodniu daje następujące korzyści:

Dla niemowlęcia lub dziecka:

 • pomaga w uregulowaniu snu,
 • poprawia trawienie,
 • wycisza, uspokaja,
 • podnosi świadomość własnego ciała, jego granic; w ten sposób wzmaga poczucie bezpieczeństwa,
 • poprawia, wzmaga więzi z rodzicem,
 • podnosi odporność organizmu, stymuluje układ hormonalny.

Dla rodzica lub osoby wykonującej masaż:

 • poprawia pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem,
 • uspokaja,
 • łagodzi lub zapobiega poporodowej depresji u matek,
 • wzmaga oraz poprawia więź z dzieckiem,
 • pomaga w zrozumieniu dziecka, tego co komunikuje, jakie potrzeby próbuje przekazać.

Zajęcia masażu Shantala w Placówce prowadzi Renata Składanowska-Żyła.